Cây trồng chịu được độ mặn là bao nhiêu phần nghìn ppt

Cây trồng chịu được độ mặn là bao nhiêu phần nghìn ppt Cây trồng chịu được độ mặn là bao nhiêu phần nghìn ppt Xác định độ mặn và đơn vị đo cho cây...